YÖNETİM KURULU

BÖLÜM 1
KURULUŞ:
Madde 1 -
Bu vakıf senedinin 42. maddesinde adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu 'nun hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.
BÖLÜM 2
VAKFIN ADI:
Madde 2 -
Vakfın adı " PTT İşçileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı " dır. Kısaltılmış adı (PİYAV) dır.
VAKFIN MERKEZİ:
Madde 3 -
Ankara ili , Çankaya ilçesi , İzmir caddesi , Fevzi Çakmak 1. Sokak 16/8 'dedir. Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.
BÖLÜM 3
VAKFIN AMACI:
A - SOSYAL KONULARDA
B - EKONOMİK KONULAR
C - EĞİTİM KONULARI
D - SAĞLIK KONULARI
E - KÜLTÜR KONULARI
F - DİĞER KONULAR
A - SOSYAL KONULARDA
Madde 4 -
Vakfın sosyal konudaki amaçları :
Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak için gerekli etkinliklerde bulunmak , sosyal güvenlik konularında meslekle ilgili geliştirici çalışmalar yapmak bu amaçla bilimsel toplantılar i seminerler , sempozyumlar düzenlemek.
B - EKONOMİK KONULARDA
Madde 5 -
Vakfın ekonomik konudaki amaçları :
a) Emeklilik , maluliyet , ölüm hallerinde vakıf üyelerine , menfaattarlarına yardımlarda bulunmak.
b) Tabi afete uğrayan üyelere yardımda bulunur veya uygun şartlarda kredi verebilir.
c) Doğumlarda , evlenmelerde üyelere kredi vermek.
d) Üyelerin menfaatine yönelik elde etmek istedikleri her türlü emtialarının temininde krediler vermek.
e) Konut edindirmek için üyelerine uygun şartlarda kredi vermek.
f) Üyelerin menfaatine uygun olan diğer ekonomik yardım ve krediler vermek.
Madde 6 -
Kamp , dinlenme tesisleri , lokaller , misafirhaneler , gibi tesisleri kiralayıp işletmek bunları inşa etmek ve satın almak. Ancak bunların bilançodaki kayıtlı değeri vakfın öz varlığının 2/3 'ünü geçemez.
C - EĞİTİM KONULARI:
Madde 7 -
Vakfın eğitim konusundaki amaçları :
a) Kreş ve bakımevleri açmak , işletmek.
b) Öğrenci yurtları işletmek , işletilen yurtların işletmeciliğine ortak olmak.
c) Eğitim ve öğretim için kurslar düzenlemek , dershane açmak , bu gibi kuruluşların işletmeciliğine iştirak etmek.
d) Üyelerin başarılı çocuklarına burs vermek , yardıma muhtaç olanlara yardımda bulunmak.
D - SAĞLIK KONULARI:
Madde 8 -
Vakfın sağlık konusundaki amaçları :
a) Sağlık tesileri kurmak veya işletmek , bu gibi kuruluşlara iştiraak etmek.
b) Sağlıkla ilgili işletmeler açmak , tedavide kullanılan ilaç araç ve gereçlerin alış - satışını yapmak.
c) Huzur evleri kurmak ve işletmek.
d) Üyelerine tedavi yardımı yapmak , sağlık harcamaları için kredi vermek.
E - KÜLTÜREL KONULAR
Madde 9 -
Vakfın kültürel konudaki amaçları :
Üyelerin kültürel çalışmaları sağlamk için geziler , panel ve açık oturumlar , sanatsal yarışmalar düzenlemek , sportif faaliyetlerde bulunmak , müzik ve tiyatro konularında destekleyici önlemler alarak faaliyette bulunmak.
F - DİĞER KONULAR
Madde 10 -
Vakfın mevcutlarını nemalandırmak , her türlü ticari , zirai , sanai sahalarda işletmeler kurmak bunları işletmek , şirket kurmak , işletmek , bu gibi kuruluşlara ve holdinglere iştirak etmek.
BÖLÜM 4
VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞLER VE VAKFA TAHSİS EDİLEN DEĞERLER:
VAKFIN YAPACAĞI İŞLER:
Madde 11 -
Vakıf , amacına ulaşmak için ; Yasalara ve amaca ters düşmemek koşulu ile gelir getirici , zirai , sanai işletmeler açar , işletir. Ortaklıklıklar kurar , sigortacılık ve acente faaliyetlerinde bulunur. Bağış ve vasiyet kabul eder , hertürlü mal alır , satar , menkul ve gayri menkulu satın alır , ipotek verir , lehine ipotek alır , inşaa eder. Bunları kiralar , kiraya verir , satar , şirket kurar , şirketlere iştirak eder ; yerli ve yabancı şirketlerin hisselerini alır ve satar. PTT ve diğer kuruluşların özelleştirilmesinde bu kuruluşların faaliyetlerinin bir bölümünü veya tamamını satın alır ve işletmelerine iştirak eder , gelirlerini tahsil eder , amaca uygun sarfları yapmak amacını gerçekleştirmek için gerekli olan hertürlü akdi ilişkiler kurar , rehin dağil hertürlü teminatlar alır , verir , ödünç para alır , verir ve rehin gösterir. Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya , yabancı vakıflardan yardım almaya , bu yardımın temini için onlarla anlaşma akdetmeye , gayrimenkullerin intifa sukna gibi mülkiyetten gayrı aynı hakların kabulüne , ipotekler tesis ve fekkine , bu hakları kullanmaya , vakfın gelirlerini arttırmak için gerekli ve yararlı olan diğer tüm ticari teşebbüsleri temellük ve sözleşmeleri yapmaya izinli ve yetkilidir.
VAKFA TAHSİS EDİLEN DEĞERLER
Madde 12 -
Vakfın kuruluş malvarlığı , kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.000.000 TL 'dir.
BÖLÜM 5
VAKFIN ORGANLARI
Madde 13 -
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Vakıf Genel Müdürlüğü
GENEL KURUL
Madde 14 -
Genel Kurul vakfın en yetkili organıdır.
Genel Kurul , kurucu üyelerden , yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerinden , Vakıf üyelerinin kendi aralarından seçecekleri delegelerden oluşturulur.
Olağan Genel Kurul toplantısı Nisan 1996 ayından itibaren 3 yılda bir yapılır. Genel Kurula katılacak delegelerin ilk seçimi ise Ocak 1999 ayında başlar ve üç yılda bir tekrarlanır. Genel Müdürlük Merkezleri ile Başmüdürlük ünitelerinde yapılacak seçimlerde her 100 üye için 1 asil 1 yedek delege seçilir. 100 'den az üyesi bulunan üniteler birleştirilir.
Seçimler gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Seçilen delegelerin adı , soyadı , işyeri ve görevi Genel Merkeze bildirilir.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 15 -
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Genel Kurul gündeminde yer alan maddeleri görüşerek karara bağlamk.
b) Vakfın faaliyetlerini bilançosunu ve kar - zarar cetveli ile çalşıma ve denetim raporlarını incelemek , gerekli tedbirleri ve kararları almak , vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini kollamak , yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesi konusunda karar almak.
c) Vakıf senedi ile kendisine tanınan sa'ır görevleri ifa ve yetkilerini kullanmak.
d) Genel Kurul toplantısı üç yılda bir yapılacağından , üye aidat miktarlarının gerektiğinde değiştirilmesi için yönetim Kuruluna yetki vermek.
e) Yömetim ve Denetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.
f) Vakıf senedi ile ilgili olarak değişiklik tekliflerini karara bağlamak , vakfın feshi ve tasfiyesine karar vermek.
OLAĞAN GENEL KURUL
Madde 16 -
Genel Kurul 3 yılda bir Nisan ayı içinde olağan olarak toplanır. Vakfın hesap dönemi takvim yılı olup , 1 Ocakta başlar , Aralık ayı son günü sona erer.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
Madde 17 -
a) Kurucular Kurulu üyelerinin yazılı istekleri veya Yönetim Kurulu kararı.
b) Denetim Kurulunun yazılı isteği.
c) Vakıf delegelerinin 1/3 'ünün yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun daveti ile olağanüstü toplanır. (b) ve (c) fıkralarındaki istek , doğrudan doğruya Genel Başkanlığa yapılır ve Genel Başkanlık , en geç 3 ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.
GENEL KURULA CAĞRI
Madde 18 -
Yönetim Kurulu
a) Olağan genel kurul için hazırlayacağı çalışma raporu ile bilançoyu
b) Olağanüstü genel kurul için toplantı gerekçesini
c) Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantıların gününü , saatini , yerini ve gündemini toplantıdan en az 15 gün önce delegelere duyurulur.
Madde 19 -
a) Genel Kurul toplantılrının gündemi ile tarihi , yeri , saati toplantı tarihinden en az 15 gün önce günlük gazetelerden birinin Türkiye bskısında birgün ilan edilir veyahut delegelere yazılı duyurulur.
b) Genel kurul toplantılarının yapılabilmesi için delegelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk olmadığı takdirde , ikinci toplantı 7 gün sonra yapılır , ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Aksine karar verilmedikçe gündem maddeleri sırası ile görüşülerek karar bağlanır. Mevcut delegelerin 1/3 'ü tarafından teklif edilen belirli konuların gündeme alınması , görüşülmesi ve gündemdeki sırasının tesbiti için genel kurulunun karar vermesi zorunludur. Ancak vakfın mali konularını etkileyecek mahiyetteki teklifler temenni olarak görüşülür. Gerekirse bu hussta yönetim kuruluna görev verilir.
Kararlar toplantıda hazır bulunan delegelerin oy çokluğu ile alınır. Ancak vakfın gayesine uygun olmak şartı ile vakıf senedinin değiştirilmesi için toplantıyakatılarının yarıdan bir fazlasının ; vakfın tasviyesine karar verilebilmesi için , senet hükümleri gereğince toplantıya katılan delegelerin altıda beşinin teklif lehinde oy kullanılması şarttır.
Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır. bir delege diğerinin yerine vekaleten de olsa oy kullanamaz. Ancak asıl delegelerin genel kurula iştiraki mümkün olmadığı zaman yedek delege aslının yerine oy kullanır.
c) Delegeler , tesbit edilen gün ve saatte ilan edilen yerde toplanarak genel kurulu teşkil ederler. Toplantı , vakfın yönetim kurulu başkanı veya vekili tarafından açılır; genel kurula başkanlık yapmak üzere delegeler arasından bir başkan , bir başkan vekili , iki katip seçmek suretiyle başkanlık divanı kurar. Başkanlık divan seçimleri açık oylama ile yapılır. Çoğunluğun oylarını alanlar bu divanı teşkil ederler.
Madde 20 -
Başkanlık Divanı
a) Toplantılara ait formalitelerin vakıf senet hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler.
b) 19 b. maddesi gereğince çoğunluğun olup olmadığının anlaşılması için . toplantıya katılan üyelerin yoklamasını yapar.
c) Çoğunluğun mevcut ve formalitelerin tamam olduğunun anlaşılması halinde , durum hazır olanlara bildirlerek , gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.
d) Genel kurulca yapılacak seçimleri ve sonuçları açıklar. Genel kurulda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar tutanağa geçilir. Tutanak başkanlık divanı tarafından imzalanarak , bir nüshası yönetim kuruluna verilir. Genel kurulca alınan kararlar yönetim kurulunca veya delegeler vasıtasıyla üyelere duyurulur.
YÖNETİM KURULU
Madde 21 -
Yönetim kurulu üyeleri , 3 yıl için genel kurulca vakıf üyeleri arasından 5 asil , 5 yedek üye seçilir , seçimler gizli oyla yapılır. Vakfın hertürlü işlemleri 5 kişilk yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu , seçimlerden sonra bir hafta içinde toplanarak , aralarından birini başkan , birini başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu kararıyla , yönetim kurulu başkanı vakfı , yargı organları ile resmi ve özel makamlara geröek ve tüzel kişilere karşı temsil eder; ikinci başkan , başkan bulunmadığı zaman toplantılara başkanlık eder. Gerekirse ikinci başkana temsil yetkisi verilebilir. Yönetim kurulu , bu vakıf senedi ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI
Madde 22 -
Yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine veya kurul üyelerinin en az ikisinin isteği ile en az ayda bir kere toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. toplantıda alınan kararlar, toplantıya katılanlar tarafından, noterlikçe onaylanan karar defterine kayıt edilerek imzalanır.
Bir yıl içinde mazeretsiz olarak dört toplantıya katılmayan, görev süresi içerisinde istifa ederek ayrılan veya ölen Yönetim Kurulu üyesinin görevi sona erer. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, süreyi tamamlamak üzere, sıradaki yedek üye davet edilir. Yönetim Kurulu, Vakıf hizmetlerini yürütmek üzere Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı veya üyelerden biri ile Genel Müdürden meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu kurabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve hangi konulardaki işleri yürüteceği, Yönetim Kurulunca tespit edilir.
YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 23 -
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a) Vakfın mallarını,gelirlerini ve her türlü işlerini yönetmek,gerekli harcamaları yapmak.
b) Her hesap dönemi için yıllık bilanço ve çalışma raporunu hazırlayıp,genel kurula sunmak.
c) Bütçe hazırlamak ve bütçedeki fonlar arasında aktarmalar yapmak.
d) Vakıfta tutulması gereken usulüne göre tutmak
e) Gerek duydukça veya en az üç yılda bir vakfın aktüeryal hesabını yaptırmak ve sonucunu ilk genel kurul toplantısında sunmak.
f) Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyuldukça diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini,sorumluluklarını bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek Bunlarla ilgili hususlar , yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.
g) Vakfın kuracağı tesisler ve işletmeler için lüzumlu talimat ve yönetmenlikler ile üyelikle ilgili üye aidat gelirleri ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için yönetmenlikler düzenlemek ve usulüne göre yürürlüğe koymak.
h) Vakfın bürosunun yöneticilerine gerekli ihtiyaçlar göz önüne alınarak ,satın alma ve sarf yetkisi verebilir.
ı) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları,nakdi değeri olan haklar, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı,intifa,sükna ve mülkiyetin gayrı,aynı hakları,bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile,veyahut satın alma veya kiralama sureti ile temelluk ve tasarruf etmek suretiyle iktisap olunan envalın vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü bağışları kabul etmek.
j) Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için,vakıf mal varlığını nasıl ne zaman ve ne ölçüde kullanacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakıf ,mallardan tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul veya gayrimenkul malları satmaya kiralamaya,gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli taktirleri vermek.
k) Vakfın varlıklarını artırmak amacı ile gayrimenkuller alabilir,inşa ettirebilir,satabilir,üyelerine mesken edindirmek için kredi verebilir inşaat ve diğer şirketler kurabilir. Arsa alım satımı yapabilir. Devlet ve şirket tahvilleri ve hisse senetleri alabilir. Holdinglere ve şirketlere iştirak edebilir;kendi bünyesinde işletmeler kurabilir. Sigorta acentelikleri ile ithalat-ihracat ve ticari mümessillikler,komisyon işleri yapabilir. PTT ve diğer kuruluşların özelleştirilmesinde,bu kuruluşların faaliyetlerinin bir bölümünü veya tamamını satın alabilir veya işletmelerine iştirak edebilir.
l) Vakıf senedindeki bölüm 3, bölüm 4'teki amaçlarını gerçekleştirmek ve bunları yürürlüğe koymak için yönetmenlikler düzenler.
m) Genel kurula hesap vermek, genel kurulun karar ve temennilerinden mümkün olanı yerine getirmek .
n) Vakfın mali durumunu Vakıflar Genel Müdürlüğündeki siciline tescil ettirmek.
o) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerinin hazırlığını yapıp genel kurula sunmak.
p) Yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler Genel kurulda onaylanarak yürürlüğe girer. Gerektiğinde yönetmelik değişiklikleri yönetim kurulunca yapılır ve vakıf üyelerine duyurulması sağlanır.
r) Yönetim kurulu kararlarına dayanarak vakfı yüküm altına sokan her türlü sözleşmeler,Genel Başkan,Genel Başkan Yardımcısı,Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile Vakıf Genel Müdürü veya yardımcısı tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu ayrıca diğer işlerin yürütülmesi için,Vakıf adına imzaya yetkili olanları tayin eder,yetkilerini belirler. Ancak bu yetkinin verilmesi,Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.
s) Vakfın ünitelerine,bankalara,resmi ve özel kurum ve kuruluşlara gönderilecek (Vakfa sorumluluk getirmeyecek nitelikteki) yazılar Genel Müdür ve yardımcıları tarafından imzalanır.
VEKİL TAYİNİ
Madde 24 -
Yönetim kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birkaç işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyeleri arasında birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.
DENETİM KURULU
Madde 25 -
Denetim Kurulu 3 yıl için 3 asil,3 yedek olmak üzere vakıf delegeleri arasından seçilir. Kurul, üyelerden birisini başkan seçer.
Herhangi bir nedenle yönetim kurulunun yeniden seçime gidilmesi halinde denetim kurulunun görevi sona erer. Denetim Kurulu içinde yönetim kurulu ile birlikte seçim yapılır. Herhangi bir nedenle denetim kurulu üyesinin üyeliği sona erdiğinde,denetim kuruluna sıradaki yedek üye göreve çağrılır.
Deneticiler istedikleri takdirde,yönetim kurulu toplantılarına bilgi edinmek için katılabilirler,ancak oy kullanamazlar.
Denetim kurulu,yılda bir kez yapacakları denetim sonuçlarını bir rapor halinde tanzim ve imza ederek, bir nüshasını yönetim kuruluna verirler.
Deneticiler normal denetleme faaliyetleri dışında her yıl vakfın işlemleri,mali durumları ve sair hususları hakkında bilanço çıkarıldıktan sonra bir rapor düzenlemekle yükümlüdür. Ayrıca deneticiler son 3 yıllık faaliyet sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporuda genel kurula verirler.
Deneticiler,bu vakıf senedi ile ilgili konular ve Türk Ticaret Kanununun,anonim şirketlere ait deneticilere verdiği görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlardan dolayı aynı hükümlere göre sorumludur.
VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 26 -
Vakıf organlarının biride Vakıf Genel Müdürlüğüdür. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan yönetim kurulunca tayin edilir. Genel Müdür,yönetim kurulunca verilen kararları uygular ve yönetim kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim kurulunca,ihtiyaca göre yeteri kadar genel müdür yardımcısı,müdür ve diğer personel görevlendirilebilir.
BÖLÜM 6
ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 27 -
a) -Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ünitelerinde çalışan daimi ve geçici işçiler;
-Türk Telekom A.Ş Genel Müdürlüğü ünitelerinde çalışan daimi ve geçici işçiler;
-Türkiye Haber-iş Sendikasında çalışan personel;
-Vakıfta görev alan sigortalı ve sözleşmeli personel;
-Vakıf üyesi iken emekliye ayrılanlar ile üyelikten istifa etmiş olanlar,tekrar üye olmak istedikleri taktirde, kabul edilirler.
b) a bendinde sayılan hallerde üye kabul şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.
c) a ve b deki hallerde üyeliğe kabul edilecekler,vakfa ait üyelik formu ve taahhütnameyi doldurup imzalayarak vakıf yönetimine verirler,yönetim kurulunun kabulü halinde bu tarihten itibaren vakfa üye olurlar.
Vakfa 31.12.2001 tarihinden sonra yeni üye kaydı yapılamayacağı gibi yeniden üye kaydı da yapılamaz.
Madde 28 -
a) Üyelik hakları başkasına devredilmez. Bu husus da ki her türlü sözleşme ve taahhütler hükümsüzdür.
b) Vakıf üyesi iken askerlik nedeni ile kurumlarından ayrılmış olanlar ;ayrıldığı tarihten tekrar göreve başladığı tarihe kadar geçen süreye ait aidat borçlarının tamamını,dönüş tarihindeki aidat miktarı esas alınarak borçlandığı takrirde,üyelik durumu devam eder.
c) Vakıftaki üyeliği sona erenlerin,vakfa olan borçları muaccel olur ve varsa vakıftaki alacaklarından mahsup edilir. Bakiye borç kaldığı taktirde herhangi bir ihbara ve hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın kanuni ve idari yollarla tahsil edilir.
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Madde 29 -
a) Ölüm, istifa, ihraç, kurum değiştirmek gibi hallerde, aynı tarih itibariyle vakıf üyeliğinden ayrılmış sayılırlar. İşyerinden emekli olan vakıf üyesi vakfa müracaat edip emeklilik yardımı aldığında vakıf üyeliğinden ayrılmış olur.
b) Zorunlu sebep dışında bir takvim yılı içerisinde 3 kez aidat ödemeyenler üyelikten ayrılmış sayılır. Bu gibi hallerdeki zorunlu sebep, belgelerle üyenin ispatı ve yönetim kurulunca kabulünden sonra geçerliliğini kazanır. Haklılığın kabulü halinde, o günkü en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte geciken aidatın toplamının defaten ödenmesi haline üyeliği devam eder.
c) Emekli olmak suretiyle vakıf üyeliğinden daha önce ayrılmış olup da aidat ödeyerek 01.01.2002 tarihinden önce yeniden üyelik hakkını kazanmış olanlar, üyelik aidatını ödemesi halinde, 33. maddenin b ve c fıkralarından faydalanır. Emekli olmak suretiyle vakıf üyeliğinden daha önce ayrılmış olup da aidat ödeyerek 01.01.2002 tarihinden önce yeniden üyelik hakkını kazanmış olanlar, vakfın tesislerinden ve işletmelerinden diğer üyeler gibi yararlanır.
BÖLÜM 7
VAKIF KAYNAKLARI
Madde 30 -
Vakfın kaynakları şunlardır:
a) Üyelerden alınan aylık aidatlar,
b) Üyelere verilecek krediler karşılığında elde edilecek gelirler,
c) Vakıf mevcutlarının işletmesinden sağlanacak gelirler,
d) Banka faizleri,
e) Gerçek ve kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiler tarafından vakfa yapılacak her türlü bağış ve yardımlar,
f) Vakıf senedindeki yazılı diğer muamele ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
g) Sair diğer gelirler.
BÖLÜM 8
VAKIF GELİRLERİNİN KULLANILMASI
Madde 31 -
a) Vakfın devamlılığı için yıl içinde elde edilen gelirlerden, harcanan yönetim, personel ve diğer giderlerle üyelere yapılan yardımlar.
b) Yönetim ve denetim Kurulu üyeleri bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz.
c) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yollukları, vakıfla ilgili işlerin ifası için ikamet ettiği yerle göreve gideceği yer arasındaki yaptıkları seyahatlerde tren, otobüs ücretleri, zaruri yol, konaklama giderleri ile birlikte belgelemek kaydı ile bu günler için en yüksek devlet memuru yolluğu vakıf tarafından ödenir. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyesi olan kamu görevlilerine, vakıf için yaptıkları belgeye dayanan masraf ve yolluk dışında bir ödeme yapılamaz.
d) Vakfın tüm gelir ve giderleri bütçede belirlenir. Vakıf senedindeki amaçları kapsayan işlerin giderilmesi, krediler, yardımlar ve diğer lüzumlu işlerin ifası, yönetim kurulunca düzenlenecek yönetmenlik esasları dahilinde yürütülür.
e) Demirbaşlar, büro ve diğer sair giderler.
Madde 32 -
Emeklilik Yardımı
Emeklilik nedeni ile işten ayrılacak üyelere genel kurulun tespit edeceği esaslar dahilinde yapılacak emeklilik yardımı, yönetim kurulunun düzenleyeceği yönetmenlikte belirlenir.
Madde 33 -
Ölüm Yardımı
a) Çalışırken ölen üyenin geride bıraktığı hak sahiplerine yapılacak ölüm yardımı ve ödeme şartları yönetmelikle düzenlenir.
b) Emekli olduktan sonra vefat eden üyenin geride bıraktığı hak sahiplerine yapılacak ölüm yardımı ve ödeme şartları yönetmelikle düzenlenir.
c) Vakıf üyesinin vefatı halinde ölüm yardımı, evvelce beyan mektubunda bildirilen kimselere, belirtilen oranlarda ödenir.
Emekliye ayrılmadan önce veya emekliye ayrıldıktan sonra üyeliği devam eden eşlerin vefatı durumunda ölüm yardımı yapılmaz.
d) Emekli olduktan sonra üyeliğe devam eden edenler, emekli ölüm yardımının b ve c şıklarından faydalanabilir. emekli olup üye aidatı ödemeyenler ve üyeliği devam etmeyenler, bu şıklardaki yardımlardan faydalanamazlar.
e) Emekliye ayrılan üyelere emeklilik yardımı, vefat eden üyeler için menfaattarlarına ölüm yardımı yapılacağından, emekli olduğu veya vefat ettiği tarihe kadar üye tarafından vakfa ödenen aidatların iadesi yapılmaz.
Bir yıllık üyelik süresini dolduran vakıf üyesi, üyelikten istifa ederek ayrıldığı takdirde; ödenen - ilk giriş aidatı hariç - aylık olarak ödediği aidatların toplamı kendisine iade edilir. Bir yıllık süresini doldurmadan üyelikten istifa edenlere, ödedikleri üyelik aidatları iade edilmez.
Çalıştığı kurumdan istifa eden, başka kuruma geçen, hastalık nedeniyle çalışmaz hale düşen, işini terkeden, işten çıkarılan veya kusuru sebebiyle işine son verilen üyeler ile; evlilik nedeniyle işten ayrılan bayan üyeler üyelik sıfatını kaybetmiş sayılacağından; bu durumda olanların üyelik süresine bakılmadan, ödedikleri - ilk giriş aidatı hariç - aylık üyelik aidatlarının tamamı, %50 fazlasıyla kendilerine iade edilir.
Ancak, 3 yıl içinde talep edilip alınmayan haklar, vakfa gelir kaydedilir.
BORÇ PARA VERMEK
Madde 34 -
Vakfın mali kaynakları göz önüne alınarak, doğal afete uğrayan üyelere verilecek borç miktarı ve ödeme şekli, faiz miktarları, yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde tesbit edilerek yönetmelikte belirtilir.
BÖLÜM 9
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 35 -
Vakıf yönetim kurulu ve deneticileri ile vakıf personeli, görevlerini yaparken, üyelerin aileleri ve mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri, yetkili merciler dışında sıkı bir titizlikle saklamak zorundadırlar.
Madde 36 -
Vakıf üyeleri, vakıfça talep edilen bilgileri ve istenilen evrakları vakfa göndermek zorundadırlar.
Madde 37 -
Bu Vakıf senedinde yazılı haklar ilgililerce hakkı doğuran olay tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde talep edilip alınmadığı takdirde, bu haklar düşer ve vakfa gelir kaydedilir.
Madde 38 -
Bu vakıf süresiz olarak kurulmuştur..
Madde 39 -
Vakıf amacının gerçekleştirilmemesi halinde toplantıya katılan delegelerin 6'da 5'inin kararı ile vakıf sona erdirilir. Mal varlığı ise aynı amaçla kurulan bir vakfa devredilir. Yoksa borçlar ödendikten sonra kalan kısım ödenmiş aidatlara orantılı olarak üyelere iade edilir.
Madde 40 -
Üçüncü şahıslarla olan ilişkilerden doğacak hertürlü sorumluluk,vakıf tüzel kişiliğine ait olduğundan, üyeler vakıf mallarının nemalandırılması amacı ile yapılan işlemlerin sonucundan şahsen sorumlu değildir. Vakıf üyelerinin vakfın malları üzerinde şahsi hakları da yoktur. Bu nedenle, üyeler şahsi borçlerından dolayı vakfa karşı kovuşturmada bulunmayacağı gibi vakıf mallarondan hak idda edemez.
Madde 41 -
Bu Vakıf Senedi Resmi Gazete'de yayınlandığı 21 Mayıs 1995 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
BÖLÜM 10
VAKFIN KURUCULARI
Madde 42 -
Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir.
1) Cengiz TEKE Kentkoop Mah. 4. Cad. 9 bloklar A-6 B-1 No:11 Batıkent/ANKARA
2) Ali AKCAN Kentkoop Mah. 4. Cad. 224. Sok. Yağmurdere Sitesi 3/1 Batıkent/ANKARA
3) Yahya MEMİŞ Gülsuyu Mah. Ayla Sok. No:63/3 K.Maltepe/İSTANBUL
4) Koca ARSLAN Tınastepe Mah. Merdivenli Sitesi Esra Apt. No:21/10 Belsin/KAYSERİ
5) Hikmet ÇELEBİ AşağıKöşk Mah. Sabun Hane Sok. No:26 Kat:3 ERZURUM
6) M. Emin ALKAN Öveçler Mah. 4. Cad. 62. Sok. No:3/3 Dikmen /ANKARA
7) Halil GÜNAY Harman Mah. 106. Sok. No:59 Mamak/ANKARA